Tunisko

Hannibal

HANNIBAL a jeho život

Život Hannibala, kartáginca a skvelého vojenského génia, bol poznamenaný jeho nenávisťou vočí Rímu, ktorý spolu s Kartágom tvorili dve hlavné mocnosti v okolí Stredozemného mora. Bolo jasné, že víťaz môže byť len jeden. Hannibal veril, že práve on bude definitívny pokoriteľ Ríma a robil skutočne všetko preto, aby sa tento sen stal skutočnosťou. Už ako mladý sa zúčastňoval vojenských výbojov a prejavovali sa u neho všetky vojenské zručnosti, ktoré sú pri boji potrebné. Tak sa raz stalo, že kým otec Hannibala bol mimo Tuniska, na kráľovskom dvore vypukla vzbura žoldnierov, ktorí za svoje služby nedostali zaplatené. Tunisko muselo platiť Rímu veľké peniaze (ako dôsledok prvej púnskej vojny) a tak mu nezostalo dosť na vyrovnanie si svojich záväzkov. Hannibal bol vtedy ešte len chlapec a musel prihliadať na jednanie týchto vojakov, ktoré akiste nebolo etické. Keď jeden z predstaviteľov kráľovského dvora, známy ako Gisko šiel vyplatiť vojakov aspoň nejakou tou sumou peňazí, vojaci ho vysmiali a jeden z nich sekol Giska do brucha. Potom ho strčili do drevenej klietky. O drevo mu pribili ruky a na dosku medzi nohami mu pribili kolená. To všetko urobil muž, ktorého volali Zakaras. Ďalší žoldniér, Spendius, vylúpil Giskovi oči. obrovskou silou tlačil jeho palce do očných gúľ tak dlho, pokiaľ nepraskli. Potom prehryzol nervy oboch Giskových očí. Uši mu odrezal líbyjčan tmavej pleti, známy pod menom Mathos. Táto tragická udalosť sa stala potom ako ešte pred tým iného člena dvora ukrižovali, rozpárali brucho dôsledkom čoho jeho vnútornosti viseli len tak na kríži. Nebyť čoskorého návratu Hamilkara, otca Hannibala, ktovie akoby vzbura dopadla...

Celý spor medzi Kartágom a Rímom však začal ešte dávnejšie, pred Hannibalovým narodením. Kartágo malo skvelé loďstvo a výborných obchodníkov. Netrvalo dlho a vplyvom týchto činiteľov sa z Kartága čoskoro stala prosperujúca mocnosť stredomoria. Vznikajúci Rím videl v Kartágu zdatného súpera, priam nepriateľa. Rím si bol vedomý strategickej polohy Kartága, čo ešte viac umocňovalo obavy. Boli si vedomí toho, že pokiaľ rozmach Kartága nezastavia teraz, neskôr už môže byť neskoro. A tak došlo k prvej púnskej vojne, ktorej predmetom záujmu bola predovšetkým Sicília. Sicílske obilie, olivové háje, prístavy, ale hlavne výhodná poloha ostrova bola hlavnou príčinou tohoto konfliktu. V začiatkoch sa uplatňovala skvelá lodná flotila kartágincov, ktorá značne prevyšovala schopnosti rímskej flotily. Rimania sa ale nevzdali. Podarilo sa im ukoristiť loď nepriateľa, ktorá im neskôr poslúžila ako vzor pre modernizáciu a úpravu ich vlastných lodí. Obecne platilo, že kým vo vojenskom loďstve dominovali Kartáginci, pánmi súše boli Rimania. Túto skutočnosť Rimania využili konštrukciou padacích mostov, ktoré vrhali na kartáginské lode. Lodný boj sa tak zmenil na boj muža proti mužovi, čo samozrejme vyhovovalo rímskym vojakom. Čoskoro sa tak sily na mori vyrovnali, ba čo viac, nakoniec Rimania túto vojnu, známu ako prvá púnska vojna, vyhrali.

Na scénu však vstúpil nebojácny vojak, stratég a diplomat, Hannibal. Jeho zámery vyústili do známej druhej púnskej vojny...

Začiatky...

Hannibal sa narodil roku 247, či 246 p.n.l. ako syn známeho bojovníka a politika, Hamilkara Barky. Meno matky nie je známe, zato však vieme, že Hannibal mal niekoľko súrodencov. Jeho bratia Hasdrubal a Mago Hannibalové schopnosti nedosiahli, napriek tomu sa tiež po boku svojho brata zúčastnili druhej púnskej vojny. Jedna zo sestier Hannibala sa vydala za Hasdrubala, človeka, ktorý vystriedal Hannibalovho otca vo funkcii najvyššieho veliteľa kartáginských vojsk v Španielsku. Hlavný vplyv na Hannibala mal snáď jeho vlastný otec, účastník prvej púnskej vojny. Je pochopiteľné, že nenávisť otca voči Rímu sa poľahky preniesla aj na jeho syna, ktorý tak pokračoval v otcových šlapajách.

... hore ...

Detstvo...

Hannibal mal len 9 rokov, keď ho jeho otec zobral, pochopiteľne dobrovoľne, do Španielska. Tu mladý chlapec zbieral mnohé skúsenosti, cenné poznatky, ktoré potom náležite využil vo svojom živote. Vojenský život bol tvrdý, ale vďaka svojmu otcovi si Hannibal uvedomoval, že tvrdá pesť nie je vždy ideálnym prostriedkom pre expanzívnu politiku. Správnosť takejto stratégie sa ukázala čoskoro, keďže zo Španielska začalo prúdiť do Afriky množstvo tovarov, striebra, zbraní, a pod. Úspechy, ktoré Hamilkar dosiahol boli také veľké, že sa začal dokonca zaoberať myšlienkou priameho útoku na Taliansko! Tento zámer sa ešte v tejto dobe nepodaril uskutočniť už len minimálne preto, lebo na vojenskom ťažení proti kmeňu Vettoncov Hamilkar roku 229 p.n.l. zomrel. A tak vlády sa ujal schopný kartáginský dôstojník Hasdrubal, ktorý túto funkciu mal zastávať len do doby, pokiaľ Hannibal nevyrastie. Prirodzene, spomenutý Hasdrubal však nebol bratom Hannibala, len jeho menovcom. Ako už však bolo spomenuté, rodinné vzťahy tu boli zachované, keďže Hannibalova sestra bola za tohoto Hasdrubala vydatá. Hannibal teraz prevzal velenie nad španielskou armádou a čoskoro si získal sympatie ako od Hasdrubala, tak aj od vojakov. Hannibal bol skvelý stratég, taktik, ale aj diplomat. Hovoril dobre grécky, čím mu bolo umožnené spoznávať výtvory gréckej vtedajšej, ale aj minulej kultúry. Jeho veľkým vzorom sa stal Alexander Veľký, Macedónsky. Poznal jeho život, jeho úspechy, jeho vojenské ťaženia a stratégie,...

Dospelosť a prvý boj...

Hannibal slúžil pod Hasdrubalovým velením a počas tejto doby dobre spoznal miestne obyvateľstvo žijúce v tedajšom Španielsku. Tu sa zoznámil aj so svojou budúcou ženou Similcou, ktorá pochádzala z bohatého mesta Kastula a bola dcérou jedného z keltiberských kmeňových náčelníkov. Hannibalovo manželstvo však zostalo bezdetné, keďže jeho jediné dieťa neskôr zamrzlo pri prechode Alpami. Manželstvo Hannibala malo aj strategický význam, keďže si ním zabezpečil spriaznenosť kmeňov žijúcich na Španielskom území. Postupne sa tak kartáginský vplyv rozšíril aj na ďalšie územia Španielska. Bolo to v dobe, keď Hasdrubal mal pod svojím velením 60.000 pešiakov a 8.000 jazdcov. Jeho armáda naberala na rešpekte aj vďaka početnému stádu slonov, ktoré sa hojne využívali pri vojenských akciách. Hasdrubal, podobne ako Hamilkar, nerozširoval vplyv Kartága len silou, ale aj diplomaciou. Keď to bolo potrebné, uzavrel nové manželstvo s dcérou jedného z domorodých kmeňových náčelníkov.
Významným Hasdrubalovým činom bolo založenie Nového Kartága (terajšia Cartagena). Mesto vzniklo roku 228 p.n.l. a vyznačovalo sa skvelou polohou. Je len prirodzené, že Nové Kartágo sa stalo mocenským a aj hospodárskym centrom kartáginského Španielska. Tejto aktivity si povšimli aj Rimania, ktorí začali s obavami sledovať kartáginskú aktivitu v Španielsku. Roku 226 p.n.l. tak Kartágo uzavrelo s Rímom zmluvu, podľa ktorej Kartáginci nemohli prekročiť rieku Iberus (terajšia Ebro) a krajiny ležiace na sever od jeho toku mali byť ponechané Rimanom. Mesto Saguntum, ležiace v kartáginskej sfére tak získalo nezávislosť. Toto mesto sa neskôr stalo symbolom udalostí, ktoré viedli k rozpútaniu druhej púnskej vojny. Toto mesto bolo pôvodne nevýznamné prístavné mesto, no od konca prvej púnskej vojny sa otvorene orientovalo na politickú spoluprácu s Rimanmi.
Roku 221 p.n.l. bol Hasdrubal na poľovačke zavraždený. V tej dobe mal Hannibal už 25 rokov a bol tak pripravený Hasdrubala okamžite nahradiť. Kartáginský ľud, ale aj aristokracia potvrdili správnosť tejto voľby, čím bola Hannibalova moc schválená aj formálne.
V nasledujúcej dobe Hannibal rozširoval vplyv Kartága v Španielsku. Čoskoro sa však stretol s mohutnou protikartáginskou vzburou kelt-iberských kmeňov. Vzbúrenci disponovali omnoho väčšou armádou, akú mal k dispozícii Hannibal. Prvýkrát vo svojej kariére bol nútený Hannibal vysporiadať sa s omnoho silnejším nepriateľom. Hannibal pochopil, že nepriateľovi môže čeliť len lsťou. Jeho výhodou pritom bolo to, že dokázal správne predvídať konanie nepriateľa. Boj prebiehal pri rieke Tagu (dnešné Tajo). Neďaleko brehu Hannibalove vojsko zaujalo vyčkávacie postavenie. Pred pešiakov postavil 40 bojových slonov. Jazdu postavil bokom od ostatných jednotiek a prikázal im, aby sa pripravili na útok. Vzbúrenci si mysleli, že Kartáginci ustupujú pred ich presilou. Neusporiadane postupovali, vrhali sa do rieky, aby sa čo najskôr dostali na druhú stranu, na stranu podľa nich utekajúcej slabej kartáginskej armády. V tom okamžiku dal Hannibal povel jazde na útok. Kartáginskí jazdci sa prihnali k rieke, prenikli do stredu vzbúrencov a začali organizovane zabíjať nepriateľské, chaoticky usporiadané vojenské jednotky, ktorým prúd vody neumožnil postaviť sa na účinný odpor. Pešiaci dokonali skazu na druhej strane brehu, kde pobili ešte zostávajúce zoslabené vojenské jednotky nepriateľa. Hannibal sa stal slávnym víťazom a ukázal sa ako skvelý stratég. Spolu s vojskom sa vrátil do Nového Kartága, kde doprial svojmu vojsku oddych v zimnom tábore. V tej dobe mu začali vznikať v hlave tie najsmelšie plány, plány vojenského ťaženia do Talianska za účelom zničenia svojho úhlavného nepriateľa, Ríma.

... hore ...

Hannibalov pochod cez Alpy...

Odkaz, ktorý zdedil Hannibal po svojich predchodcoch bo veľmi rôznorodý. Jednak tu existovala mierová zmluva medzi Kartágom a Rímom, na druhej strane tu bola jeho vlastná prísaha o večnej nenávisti voči Rímu, ktorú kedysi dávno prisľúbil ešte svojmu otcovi. Nie je nutné zdôrazňovať, ktorú alternatívu si Hannibal napokon vybral. Jeho konečným cieľom sa stalo Taliansko. Otázkou bolo ako sa tam dostať. Na prvý pohľad logickou možnosťou sa zdalo byť využitie schopných námorných síl, no Hannibal si bol vedomý, že práve na túto alternatívu sú v Ríme pripravení. Vedel však aj to, že nikoho z nepriateľov ani nenapadne, že sa napokon rozhodne pre cestu cez Pyreneje a Alpy, ktoré spolu so svojim vojskom a niekoľkými slonmi chcel zdolať peši. Hannibal predvídal, že táto cesta bude ťažká a že mnoho z jeho vlastných vojakov sa nedožije pohľadu na Taliansko. Uvedomoval si však predovšetkým výhody, ku ktorým zaraďoval napríklad strategickú polohu, ktorú získa na severe Talianska, kde sa len upevňovala rímska moc a kde vzťah medzi Rimanmi a miestnym obyvateľstvom nebol práve najvrúcnejší.
Ešte predtým musel začať konať tam, kde bolo kartáginské postavenie najľahšie zraniteľné. Týmto miestom bolo v Španielsku mesto, Saguntum, voči ktorému Hannibal podnikol vojenskú výpravu už roku 219 p.n.l. Obliehanie mesta nebolo krátkodobou záležitosťou a v tomto boji dokonca bol Hannibal ranený náhodne hodenou kopiou. Zranenie však nebolo vážne a keď sa vyzdravel, pokračoval v osemmesačnom obliehaní tohoto hrdinského mesta. Keď obyvatelia už cítili svoj koniec, mnohí sa vzdali svojho zlata, šperkov, domáceho pokladu a pohádzali ho do ohňa, aby sa znehodnotil. Ženy a muži v zúfalstve zapaľovali vlastné domy, aby napokon zhoreli v ich plameňoch a nedostali sa tak do rúk kartágincom živí. Mnohé ženy ešte pred tým pozabíjali svoje deti, aby si takto všetci uchránili svoju slobodu. Hannibal však nakoniec predsa neobišiel naprázdno. Do rúk sa mu dostala bohatá korisť v podobe zajtcov, cenných predmetov a peňazí. Toto všetko ako vojenská korisť bolo zaslané do rodného Kartága.
Na jar roku 218 p.n.l. Hannibal zhromaždil armádu, pripravenú na dlhý boj. Časť z tejto armády však ponechal v Španielsku, pod vedením svojho brata Hasdrubala. Okrem pešiakov bratovi poskytol aj 21 bojových slonov a 57 lodí. Napokon, Hannibalová armáda, tvorená pravdepodobne 90.000 pešiakmi a 12.000 jazdcami vypochodovala z Nového Kartága na dlhú cestu, cestu do Ríma. Zhruba po mesačnom pochode sa ocitlo vojsko na severnom, "rímskom" brehu rieky Iberus. Osudný krok bol vykonaný, boj o Taliansko začal.
Za riekou získal Hannibal nové územia. V Ríme vznikal nepokoj, Rím musel konať. Skupina diplomatov navštívila Kartágo, kde žiadala o vydanie Hannibala. Túto požiadavku však Kartáginci nebrali vôbec do úvahy. Veď prečo aj? Hannibal dokázal, že je skvelý vodca a stratég, Kartágo bohatlo z vojenských trofejí, ktoré mu Hannibal pravidelne zasielal. Takéto jednanie mal za následok tú skutočnosť, že Rím vyhlásil Kartágu vojnu.
Medzi tým Hannibal spolu so svojím vojskom prvú prekážku, Pyreneje, hravo prekonal. Diplomatickým jednaním si získal ďalších spojencov, ktorí mú potom nekládli žiadne prekážky pre ďalší postup. Tak sa nakoniec dostali k rieke Rhodan, kde vznikol problém s prepravou slonov cez túto rieku. Hannibal dal vybudovať také prepravné prostriedky, ktoré slonom pripomínali súš a tak vyriešil aj tento zdanlivo komplikovaný problém. Pred armádou vznikal dovtedy najväčší problém. Tým problémom boli Alpy. Chlad, zima, jednoducho zlé počasie, ale aj nedostatok potravy sa podpísala na značnom poklese boja schopných ľudí a zvierat. Po 15. dňoch pochodu nakoniec Hannibal Alpy zdolal, ale jeho armáda sa zmenšila až o polovicu. Sám Hannibal konštatoval, že počet pešiakov po prechode dosahoval len 20.000 a 6.000 jazdcov. Taktiež úbytok slonov bol zrejmý, ale niekoľko kusov mu predsa len zostalo. Ani teraz sa presne nevie, kadiaľ Hannibal prenikol do Talianska, predpokladá sa, že to bolo priesmykom Malý svätý Bernard, ale stále nie sú k dispozícii úplne presvedčivé dôkazy. V tom období už na sever Talianska pochodovala armáda pod velením rímskeho stratéga, vojenského vodcu Publia Kornelia Scipia. Keď však si rímski vojaci uvedomili, čo sa Hannibalovi a jeho vojsku podarilo, začali podliehať rôznym negatívnym náladám až do tej miery, že si kompletne prestali dôverovať. Vzájomný boj však už bol neodvratný. V boji, ktorý sa rozpútal, sa vyznamenala na Hannibalovej strane predovšetkým numídska jazda, ktorá vybojovala pre Hannibala výťazstvo. Dokonca sám rímsky vojvodca bol zranený a ocitol sa v nebezpečnej situácii.
Rimania, ktorí prežili, utekali pred Hannibalovou armádou, aby sa nakoniec skryli za mohutným tokom rieky Pád. Hannibalova popularita rástla až tak, že nakoniec zo Scipionového vojska dezertovali napríklad mnohí Kelti, ktorí začali veriť vo víťazstvo Hannibala. Scipio nechcel unáhlene konať, a tak sa rozhodol počkať na príchod svojho kolegu, konzula Tiberia Sempronia Longa. Konzul si skutočne veril a snáď Hannibala podcenil. Konal nerozvážne a trval na rýchlej a rozhodnej akcii proti Hannibalovi. Tak sa aj stalo. Dokonalú skazu a strach v tábore rimanov spôsobili slony. Čoskoro bolo jasné, kto bude víťazom tejto bitky. S posledným vypätím síl odviedol posledné zostávajúce rímske jednotky Scipio do Placentii, neskôr do ešte bezpečnejšej Kremony. Katastrofa, ktorá postihla Rimanov, vyvolala v Ríme pravé zúfalstvo.

... hore ...

Boje v Taliansku...

Rím bol otrasený. Bolo nutné riešiť otázku vodcu armády. Rozhodovalo sa medzi dvomi osobnosťami. Jednou z nich bol Gnaeus Servilius, druhou Gaius Flaminius. Nakoniec sa armáda rozdelila medzi nich. Nik však nevedel predpokladať, ako táto vojna napokon dopadne.
Hannibal využil zimné obdobie na prelome rokov 218/217 p.n.l. k tomu, aby doprial potrebný oddych svojim vojenským oddielom a aby tak tie načerpali potrebné sily k novým bojom. Hannibalov plán bol zrejmý: vyraziť čo najskôr do stredného Talianska a oddeliť Rím od jeho spojencov. Aby tento plán mohol zrealizovať, musel prekonať Apeniny. Bol to však tvrdý oriešok, obdobný tomu, ktorý musel rozlúsknuť v prípade prechodu cez Alpy. Na začiatku roku 217 p.n.l. sa Hannibal pokúsil prekonať Apeniny, no vplyvom zlého počasie sa mu nepodarilo dotiahnuť tento zámer do úspešného konca. Musel sa tak vrátiť do Placentii, kde čakal až do času, kedy došlo k zlepšeniu podnebia.
V tomto období Hannibala ešte sprevádzala jeho manželka Similca. Ich plod spoločnej lásky, dieťa Fuabal zamrzol v Alpách. Akoby to ešte nestačilo, práve teraz došlo k ďalšej z tragédií. Hannibal dal postaviť tábor, v ktorom zostala jeho manželka. Časť vojska ponechal v tábore, no druhá časť spolu s Hannibalom šla na prehliadku okolia. Za ten čas však Rimania vyplienili tábor a rímski vojaci, jeden po druhom znásilnili manželku Hannibala. Keď sa všetci ukojili, jeden z nich vzal do rúk tyč, ktorú vrazil do nej, vytiahol ju a znovu vrazil, až mal paže celé červené od krvi. Keď do tábora dorazil Hannibal, Similca ešte žila. Jej stav bol vážny, krvácanie sa nedalo zastaviť. Similca napokon zomrela. Hannibalova bolesť bola neznesiteľná a jeho pomsta krutá a bezohľadná. Hannibal v tom čase mal k dispozícii viac ako 400 rímskych zajatcov. Vojaci vykopali jamu. Kopali celý deň. Každého Rimana držali štyria vojaci, piaty rezal zaživa. Rozpárané telá pohádzali do jamy. Skutky Hannibalove už neboli skutkami človeka. Pri pohľade na tehotnú Rimanku Hannibala napadla hrozná myšlienka, ktorú dotiahol do reálneho konca. Dal prikázať, aby vojaci našli všetky tehotné ženy. Tie, ktoré tehotné neboli, mali byť narazené na kôl. Zohnali celkom osem tehotných Rimaniek, každú z nich držali štyria muži. Aj sám Hannibal vyrezával ich vnútro, vyrezával z nich plody. Potom ich nechali ležať v špine, medzi bzučiacimi muchami, zatiaľ čo na oblohe krúžili supy. Osem umierajúcich plodov spojených s umierajúcimi matkami, spolu spojenými s ešte pulzujúcou pupočnou šnúrou...
Druhýkrát bol pochod cez Apeniny úspešnejší, hoci neďaleko rieky Arnem došlo k problémom, pretože na jar boli mnohé oblasti zaplavené. Močiare pokrývali rozsiahle územie a zdali sa byť nekonečné a neprekonateľné. Mnohí vojaci, mnohé zvieratá zahynuli od únavy v bahne, v bažinatej pôde bolo množstvo mŕtvol ľudí a zvierat, čo značne uberalo na sile tejto Hannibalovej armády. Nebolo miest na spanie, veď vojaci museli 3 dni a 3 noci pochodovať bez spánku v snahe, aby sa čo najskôr dostali z týchto prekliatych bažín preč. Vplyvom nepriaznivého počasia, no nepochybne aj vplyvom mnohých iných faktorov, došlo k podlomeniu zdravia mnohých kartáginských vojakov a zdravotné problémy postihli dokonca aj samotného Hannibala. Ochorel neznámou očnou chorobou. Nazvali ju plačiaca nemoc, možno sa prenášala muchami, možno iným spôsobom. Pri spomienkach na Similcu Hannibal vítal bolesť, ktorá ho trápila. Jazykom lízal hnis, ktorý mu vytekal z hnisajúceho oka. Sám si vylúpil hnisajúce oko, ktoré si vytlačil palcami sám pred svojimi mužmi. Do prázdneho očného otvoru si napchal kus látky. Hannibal videl tak už len na jedno oko, no ani to ho neoslabilo v pevnom rozhodnutí pokračovať na Rím. Nakoniec močiare vojaci prekonali a už po krátkom čase sa Hannibalovej armáde vrátila odhodlanosť a snaha bojovať a víťaziť.
Hannibalova armáda postupovala ďalej. V meste Arretium sa chystal Flaminius na svoj historický zápas s Kartágincami. Hannibal nemal však záujem zdržiavať sa obliehaním Arretia. Možno nevedomky, možno dômyselne dosiahol to, že sa Flaminius urazil, keďže Hannibal ho vedome ignoroval. Gaius Flaminius doplatil neskôr na svoju ješitnosť a namyslenosť. Začal Hannibala a jeho armádu prenasledovať. Flaminius však nebol jediný, kto sledoval pohyby Hannibalového vojska. Ďalším mužom bol Gnaeus Servilius, ktorý si okamžite uvedomil vážnosť situácie, vážnosť rímskeho postavenia. Bol si vedomý, že Flaminius nemôže zvíťaziť, a preto sa snažil poslať posilu asi 4.000 vojakov, ktorí mali byť nápomocní v bojoch prosti Hannibalovému vojsku. Avšak Fkaminius nečakal na nikoho a na nič. Vôbec si neuvedomoval, s kým vlastne má dočinenia. Medzi tým Hannibal prechádzal úzkou cestou, ktorá bola z jednej strany ohraničená kortónskymi horami a z druhej strany bola ohraničená jazerom. Hannibal pochopil výhodnosť daného postavenia a rozhodol sa ho využiť. V čele nepriateľskej armády totiž bol nerozvážny vodca, ktorému bolo "potešením" hnať svoju armádu rovno do záhuby. Hannibal bez meškania rozostavil svoje oddiely, ktoré tak obsadili strategické pozície. Za rána Flaminius pokračoval v pochode, pričom nevykonal ani najzákladnejší prieskum terénu. Ráno bola silná hmla, ktorá zakrývala jazero a jeho okolie. Rimania nemali žiadny rozhľad. Tak sa stalo, že rímski vojaci sa z ničoho nič ocitli v nebezpečenstve. Pred nimi sa zrazu vynorilo púnske vojsko a už aj Flaminius pochopil, že jeho armáda je dokonale obklúčená a že z tohoto miesta už nie je úniku. Zachránila sa len malá časť Rimanov, no sám Flaminius v tomto boji padol.

Schéma bitky pri Trasimenskom jazere

15.000 Rimanov zaplatilo za nerozvážnosť svojho vodcu smrťou, zatiaľ čo straty na strane Hannibala boli "len" okolo 2.500 vojakov. Asi 10.000 Rimanov si zachránili svoj život a napokon sa rozpŕchli po celom Taliansku a niektorí sa vrátili do Ríma, aby zvestovali túto hroznú správu. Kartáginci získali mnohých nových zajatcov, ich počet sa tak rozrástol na 6.000 Rímskych vojakov. Hannibal sa opäť zachoval ako diplomat, keď časť z nich, ktorí boli rímski občania, tí boli uvrhnutí do väzenia. Časť zajatcov, ktorí boli Italikovia, tých prepustil na slobodu. Týmto spôsobom dal jasne na vedomie, že prišiel Taliansko oslobodiť od Ríma, že priešiel bojovať aj za ich slobodu, aby zrušil nadvládu Rimanov. Dal najavo, že nestotožňuje Rimanov s talianskym obyvateľstvom a takto vlastne napomohol ku vzniku širokej protirímskej koalície medzi Kartágincami a všetkým nerímskym obyvateľstvom. Rímu začala hroziť vojenská porážka a politická izolácia.

... hore ...

Skutočnosť, že Hannibal zvíťazil pri Trasimenskom jazere ako aj že porazil 4.000 vojakov, ktorí boli poslaní Serviliusom ako pomocná vojenská zložka Flaminiusovi vyvolala v Ríme zdesenie. Vedomie vlastnej nedotknuteľnosti, ktoré bola tak charakteristické pre Rimanov, bolo otrasené v samotných základoch. Mimoriadna situácia si vyžadovala mimoriadne opatrenie.
V Ríme bol zvolený diktátor, ktorý sa mal na dobu 6 mesiacov stať neobmedzeným pánom rímskeho politického a vojenského života. Voľba padla na muža, konzervatívneho Quinta Fabia Maxima a jeho pomocníkom sa stal Markus Minucius Rufus. Novozvolený diktáror sa ukázal ako schopný vodca a politik. Pochopil, že Hannibalovou slabinou bolo zásobovanie, doplňovanie mužstva a zbraní.
Za ten čas Hannibal pokračoval v pochode na východ, do bohatého územia v Umbrii a Picenu, kde svoje vojsko zorganizoval, rozdelil vojnovú korisť, hlavne rímsku výzbroj a poskytol vojakom nutný odpočinok. Úspešné činy Hannibala vyvolali obdiv a nadšenie aj v rodnom Kartágu, ktoré mu sľubovalo všemožnú podporu. Avšak obozretní Kartáginci svoje sľuby o pomoci nezavádzali do reality. Aby Hannibal udržiaval svoje vojsko pri živote, musel ho zásobovať potravinami. Tieto potraviny však bol nútený získať len násilím. Postupne tak rástol odpor domáceho obyvateľstva aj voči nemu samotnému. Tí, ktorí odporovali Hannibalovi, boli zničení, Hannibalova diplomacia sa z Hannibalovho života postupne vytrácala.
Rimania sa však nevzdávali, dôsledkom čoho bolo aj to, že aj Hannibal sa dostal do pasce. Situácia bola takmer neriešiteľná, no nakoniec Hannibala zrealizoval skvelý plán, pri ktorom využil vplyvom ohňa vyľakaný dobytok. Každý jeden kus "niesol" horiace prúty, ktoré tak vyvolali dojem početnosti Kartáginskej armády, ktorá má snáď záujem o nejakú neidentifikovateľnú vojenskú akciu. Táto skutočnosť zachránila Hannibalovi a jeho vojsku život.
Fabius si musel pripísať na svoje konto porážku, ktorú mu pripravilo stádo vyplašených býkov. Fabius sa tak načas vrátil do Ríma a tak sa chopil šance Markus Minucius Rufus, ktorý mal úplne iné predstavy o boji s Kartágincami ako Fabius. Rufus sa snažil o rýchly boj, no Hannibal si uvedomoval svoju nevýhodnú momentálnu situáciu. Došlo k menším bojovým stretom, no v záujme minimalizácie strát sa Hannibal z bojiska stiahol. Táto správa sa čoskoro dostala do Ríma. Hoci nešlo o žiadne významné víťazstvo, Markus Rufus ho zveličil, čo nakoniec v Ríme aj zapôsobilo. Jeho pozícia sa stala silnejšia ako kedykoľvej pred tým. Tak sa napokonc stalo, že Markus Minucius Rufus bol menovaný za druhého diktátora. Diktátori si rozdelili vojsko. Fabius bol skúsený stratég, no Rufus reagoval príliš impulzívne, výsledkom čoho bol vojenský stret rímskeho a kartáginskeho vojska. Hannibal Rufusovu armádu totálne rozprášil, no v poslednej chvíli Markusa zachránil pred otupnou porážkou príchodom čerstvej armády Fabius, ktorý aj očakával podobný neúspech ťaženia rímskej armády. Sám Markus Minucius Rufus sa vzdal svojej funkcie a opätovne ponúkol Fabiusovi, aby on sám rozhodoval o osude Ríma a aby prevzal velenie nad zjednotenou Rímskou armádou.
Potvrdila sa tak správnosť taktiky Fabiusa voči Hannibalovi. Aj preto nasledujúci dvaja konzuli Servilius Geminus a Atilius Regulus, ktorí prevzali po Fabiusovi riadenie rímskeho štátu, pokračovali svojími vojenskými opatreniami v jeho šlapajách.
Roku 216 p.n.l. sa konali nové voľby konzulov. Opäť sa dostali do protipólu dve skupiny ľudí, a to bežná vrstva presadzujúci rýchly zásah voči Hannibalovi a vyššia vrstva, ktorá mala záujem o pokračovaní stratégie začatej Fabiusom. Vo voľbách zvíťazil ako kandidát konzervatívnych zložiek Lucius Aemilius Paulus a Markus Terentius Varro ako stúpenec ľudových vrstiev. Varro pochádzal z rodiny mäsiara, čo mu znižovalo kredit v chápaní vyšších vrstiev. Ostré reči voči vyššej sociálnej vrstve mu napomohli k nárastu popularity v prípade širokých ľudových vrstiev.
Nepriateľstvo medzi zvolenými konzulmi neveštilo nič dobrého. Rozdielnosť názorov a cieľov bola značná.
Na jar roku 216 p.n.l. opustil Hannibal Gerunium a postupoval naprieč Apuliou smerom k moru. Situácia v armáde nebola závideniahodná. Nedostatok potravín, strata potrebných síl, vyčerpanosť vojska, to všetko dosahovalo úroveň neporovnateľnú s úrovňou, ktorú dosahovali v tom čase Rimania. Okrem toho talianske mestá posielali do Ríma príspevky na vojnu a výdatnú pomoc prinášal aj syrakuský kráľ Hierón.
Hannibal napokon dosiahol tok rieky Aufidu, až nakoniec zamieril do rovinatého kraja obklopujúceho malú osadu Kanny, ležiacu neďaleko ústia rieky do Adriatického mora. Kanny neboli veľmi významnou osadou, ale boli tu umiestnené bohaté rímske zásobarne. Hannibal sa usadil v blízkosti osady na pravom brehu rieky Aufidu. Za krátku dobu ho však dostihla rímska armáda, ktorej velili obaja konzuli. Rimania vybudovali pre svoje vojsko dva tábory severne od Kann. Na ľavom brehu rieky veľký tábor, na pravom brehu menší. Keď sa Kartáginci dozvedeli o príchode rímskeho vojska, presunuli svoj tábor na druhý breh. Na pravom brehu však Hannibal ponechal časť vojska, aby chránili Kanny a hlavne zásobarne. Vojská sa chystali k boju.

Schéma bitky pri Kann

... hore ...

Bitka pri Kann...

Prudký Varro odmietal uvážené jednanie, ktoré presadzoval Aemilius Paulus. Táto prchkosť stála Rimanov veľmi veľa, okolo 10.000 mŕtvych. K bitke došlo roku 216 p.n.l. V podvečer Hannibal zaútočil svojimi numidskými jednotkami na menší rímsky tábor. V tábore však mal velenie uvážlivý Aemilius Paulus. Asi aj preto nedošlo k podstatným konfliktom. Situácia sa zmenila hneď na druhý deň, keď sa velenia ujal Terentius Varro. Ten bez uváženia prikázal, aby rímske vojsko prekročilo rieku Aufidu a postavilo bojovú formáciu. Varro nepochyboval o výsledku bitky, pretože Rimania nasadili zhruba dvojnásobný počet vojakov ako mal Hannibal.
Obe vojská nastúpili proti sebe vo dvoch líniách, orientovaných približne v smere od západu po východ. Rimania hľadeli na juh, Kartáginci na sever. Rimanom však bránil v rozhľade vietor, ktorý fúkal z juho na sever a vrahal im do tváre mračná prachu. Pred rímskou útočnou líniou bol umiestnený dlhý rad lukostrelcov, za ktorými stáli hlavné sily rímskeho vojska. Na pravom krídle boli rímsky jazdci posilení jednotkami pešiakov. Podobne bolo organizované aj ľavé krídlo vojenských jednotiek. Jadrom hlavnej rímskej rady však boli pešie oddiely legionárov. Velenie nad ľavým krídlom prevzal Varro, kým velenie nad pravým krídlom prevzal Paulus. Légiam, ktoré boli v strede, velil Gnaeus Servilius. Hannibal rozčlenil svoje oddiely tak, aby mohli odraziť predpokladaný rímsky útok a aby boli po jeho odrazení ešte schopní zasadiť Rimanom odvetný úder. Armáda Hannibala bola etnicky rôznorodá, však tu bojovali rozmanité africké kmene, Kelti, Španieli. Proti rímskym lukostrelcom boli postavení kartáginskí lukostrelci. Jadro kartáginskej armády v druhej rade tvorili Kelti a Španieli, ktorí vytvorili akoby polkruh vybiehajúci v strede čelne k nepriateľovi. Po stranách tohoto polkruhu stáli Afričania. Na ľavom krídle stáli keltskí a španielski jazdci, na pravom Numídi.
Bitka začala vzájomným ostrelovaním lukostrelcov a skončila nerozhodne. Začal boj muža proti mužovi. Náporu Keltov a Španielov rímsky jazdci nakoniec podľahli. Ustupovali pozdĺž rieky, veď inú šancu v podstate ani nemali. Kartáginskí jazdci nemali zľutovanie. Medzi tým však došlo ku konfliktu hlavných vojenských síl. Tu na začiatku Rimania docielili niekoľko úspechov, pretože keltskí a španielskí pešiaci nedokázali čeliť sústredenému rímskemu náporu. Rimanom sa tak podarilo zatlačiť oddiely, ktoré tvorili prednú časť polkruhového jadra kartáginských vojsk. Prielomom prenikali do kartáginských radov stále ďalšie rímske jednotky. V predstave, že svojím útokom dosahujú už isté víťazstvo, hnali sa však len do istej záhuby, pretože v okamžiku, keď Rimania začali zatlačovať kartáginský stred, nastala situácia, ktorú Hannibal očakával od chvíle, kedy vstúpil do Talianska. Za chrbtami Rimanov, ktorí sa s námahou prebíjali dopredu, sa uzavierala hradba kartáginských vojsk. Rimania sa prebili do najdokonalejšej pasce, ktorá sa za nimi ticho a nemilosrdne uzavrela. Viac ako 50.000 rímskych vojakov prežívalo bitku pri Kann ako posledný deň svojho života. So životom sa rozlúčil aj konzul Lucius Aemilius Paulus, ktorý sa síce mohol zachrániť útekom, ale radšej si zvolil čestnú smrť v boji. Hrdinsky padol aj Gnaeus Servilius ako aj niekdajší veliteľ jazdy Markus Minucius. Z rímskej armády sa zachránili doslova len trosky. Iróniou osudu sa zachránil konzul Terentius Varro, ktorý dal sám podnet k rozpútaniu boja. Viac ako 3.000 rímskych pešiakov a 1.500 jazdcov sa dostalo do kartáginského zajatia. Avšak ani Hannibal nebol úplne spokojný. Na jeho strane padlo okolo 6.000 kartáginských vojakov, ale nakoniec to nebolo nič v porovnaní so stratami Rimanov.
V bitke pri Kann sa opäť dokonale prejavili mimoriadne vojenské schopnosti Hannibala, dôsledkom čoho bolo víťazstvo nad omnoho silnejším nepriateľom. Zdalo sa, že teraz už nič nestálo Hannibalovi v jeho ceste, v jeho pochode na Rím. Hannibal si však uvedomoval značné problémy dané nedostatkom zásob, zbraní a hlavne nových posíl v podobe spoľahlivých vojakov. Napriek tomu víťazstvo Hannibala nebolo nereálne, ale riešenie tohoto stavu záviselo od rozhodnutí v rodnom Kartágu.

... hore ...

Pobyt v Taliansku a zlepšovanie pozícií Rimanov v Španielsku...

V nasledujúcom období dochádzalo k rôznym predstavám o tom, či je vhodné už hneď po víťazstve v Kann zaútočiť na Rím alebo nie. Sám Hannibal, vedomý si reálneho postavenia vlastnej armády odmietal túto predstavu. Skôr sa zameral na diplomatické jednania, výsledkom ktorých mala byť úplná izolácia Rimanov. Tiež mal eminentný záujem na tom, aby jeho víťazstvo v Kann vyvolalo v Kartágu náležitý ohlas. Kartágo bolo nadšené. Aj preto sa odsúhlasilo, že Hannibalovi sa malo poslať 4.000 numidských jazdcov, 40 slonov a 1.800 talentov striebra. Získanie nových prívržencov však nebolo také jednoznačné ako si Hannibal predstavoval. Okrem toho pomoc z Kartága neprichádzala, a to všetko značne komplikovalo Hannibalovi situáciu.
Rím sa však nevzdával. Boje a prehra pri Kann skôr povzbudili Rimanov k tomu, aby jednali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Znovu bol na čelo rímskej ríše zvolený diktátor - Markus Junius Pera. Pripadla mu úloha, ktorá sa síce mnohým zdala nesplniteľná. V čo najkratšej dobe mal totiž vybudovať čo najsilnejšiu armádu, schopnú konkurovať armáde skvelého Hannibala. Do armády tak boli povolaní sedemnásťročný chlapci, zvýšili sa vojenské nároky na spojencov, ktorí boli aj v týchto chvíľach verní Rímu. Dokonca aj otrokom, či väzňom sa dala milosť, aby mohli "slobodne" bojovať za Rím. Hannibal musel riešiť aj finančné problémy, a preto sa pokúsil predať zajatcov Rímu. Neúspešne. Hannibal sa nakoniec zameral na juh Talianska, pretože sa tu nachádzala úrodná a husto osídlená oblasť Kampánie. V tejto časti dokonca vzťahy s Rímom neboli najsrdečnejšie. Hannibalovi sa podarilo získať nových spojencov, ku ktorým sa pridalo aj hlavné mesto oblasti, Kapua. Vzniknutá koalícia však nemala pevné základy a bola už vtedy podstate odsúdená na zánik.
Aj na Sicílii začali vznikať hlasy v prospech Hannibala, a tak sa začala rodiť nespokojnosť s prorímskou politikou syrakúskeho kráľa Hieróna. Opozícia čakala až do doby, keď Hierón zomrel a novým kráľom sa stal jeho vnuk Hierónymos, ktorý uskutočnil zásadnú zmenu v zahraničnej politike krajiny. Jeho najbližšími radcami boli Hippokrates a Epikydes, ktorí však boli zároveň dôstajníci v kartáginskej armáde a patrili k Hannibalovmu najbližšiemu okruhu. Roku 214 p.n.l. bol Hierónymos v Leontinách zavraždený a tak sa moci reálne ujali Hippokrates a Epikydes. Roku 215 p.n.l. vystúpil proti Rímu aj macedónsky kráľ Filip V., ktorý chcel rozšíriť svoj vplyv na Balkáne.
Roky 215-211 p.n.l. bývajú označované ako kľúčové roky, pretože počas tohoto obdobia padlo rozhodnutie o výsledku druhej punskej vojny. V tomto období sa začalo zlepšovať postavenie Ríma. V lete roku 215 p.n.l. do prístavu priplávali veliteľ kartaginskeho ľoďstva Bomilkar, ktorý Hannibalovi prinášal dlho sľubované posily. Tie však nemali taký mocenský vplyv, aby boli Hannibalovi nápomocné.
Roku 213 p.n.l. Rimania sa odhodlali k prvému veľkému činu. Obkľúčili mesto Kapua, mesto, ktoré bolo spojencom Hannibala. Preto predstavitelia mesta požiadali Hannibala o pomoc. Ten aj skutočne prišiel na pomoc tomuto mestu, ale bol veľmi prekvapený, keď rímska armáda napriek tomu pokračovala v obliehaní mesta. Hannibal si teraz nebol istý, či by na takom otvorenom priestranstve bol vojensky úspešný. Preto chcel Rimanov odlákať a to takým spôsobom, že sa vydal na pochod k Rímu. Keď v jarných mesiacoch roku 211 p.n.l. Hannibal stál pred rímskymi hradbami, bol to už v podstate koniec jeho veľkej talianskej cesty. Rimani boli však veľmi prekvapení, keď pred hradbami Ríma uvideli stáť vojsko Hannibala. Vo vnútri hradieb kričali to povestné: "Hannibal ante portas! Hannibal ante portas! - Hannibal je pred bránami!"
Rozvaha občanov Ríma sa zachovala, čo bolo pre ďalšiu vojenskú situáciu dôležité. Okrem toho do popredia aj v očiach súperov sa dostávala prílišná opatrnosť Hannibala, čo Rimanov presvedčilo, že tento Hannibal už nie je tým Hannibalom, ktorým býval ešte v dobe počas bojov pri Trasimenskom jazere alebo z bitky pri Kann. Rimanom sa začal vracať sebavedomie, začali si omnoho viacej dôverovať. Hannibalové ťaženie proti Rímu dopadlo neúspešne. Hannibal sa musel stiahnuť späť do Kampánie, kde sa dozvedel, že mesto Kapuy kapitulovalo. Roku 209 p.n.l. sa podarilo starému Fabiovi Kunktarovi poraziť mesto Tarent, čím pripravil Hannibala o jednu z najdôležitejších pozícii, ktoré mu v Taliansku ešte zostali. Vplyv Ríma opäť rástol a spojencov pribúdalo. Rimania naviazali kontakt s numidským kráľom Syfakom, ktorý v rokoch 213 až 212 p.n.l. znepokojoval Kartágo priamo na africkej pôde. Kartáginci museli odvolať časť vojska zo Španielska, aby sa mohli Syfakovi účinne ubrániť. Španielsko bolo snáď poslednou Hannibalovou nádejou.
Na Španielskom území však Kartáginci neboli jediní, ktorí tu mali svoje bojové jednotky. V tomto období si v tejto oblasti začali budovať svoje pozície už aj Rimania a je potrebné poznamenať, že celkom úspešne. Velenie tu bolo zverené najskôr Gnaeovi Korneliusovi Scipionovi. Roku 217 p.n.l. ho posilnili jednotky, ktoré do Španielska priviedol jeho brat Publius Kornelius Scipio, bývalý konzul. Napriek tomu, rímske vojsko nebolo až tak početné, a preto v prípade potreby muselo byť doplňované lojálnymi Španielmi. Vrchným veliteľom na kartáginskej strane bol Hannibalov brat, Hasdrubal, jeden z najschopnejších kartáginských dôstojníkov. Je preto zaujímavé, že Rimanom sa podarilo dosiahnuť v boji na tomto území pomerne dobré výsledky.
Gnaeus Kornelius Scipio najskôr zlikvidoval kartáginské panstvo na sever od rieky Iberu a preniesol ťažisko bojov do blízkosti Sagunta, ktoré Rimania dobyli roku 215 p.n.l. Rimania sa boli príliš istí svojou pozíciou, čoho dôsledkom boli podcenenie nepriateľa. Výsledkom takéhoto počínania bola katastrofa, keď roku 211 p.n.l. obaja bratia v boji padli. Smrť oboch veliteľov v Ríme vyvolala skutočné zdesenie. Až také, že bol vôbec problém, aby sa niekto uchádzal o funkciu veliteľa v Španielsku. Nakoniec sa na scéne objavil dvadsaťštyri ročný muž, ktorý bolo ochotný pokračovať v boji proti Kartágincom. Bol ním Publius Kornelius Scipio, syn konzula z r. 218 p.n.l., účastník bojov neďaleko Kann.
Rímsky senát dal novopečenému veliteľovi k dispozícii 10.000 vojakov, s ktorými sa mal spolu s tridsiatimi loďmi prepraviť do Španielska. Scipio neskôr prejavil výnimočný vojenský talent a dostatok prezieravosti. Roku 209 p.n.l. sa zmocnil Nového Kartága, ktorého pevnosť bola považovaná za nedobytnú. V tom období Hasdrubal si bol vedomý, že jeho pozície v Španielsku sa strácajú. Preto sa rozhodol pochodom cez Alpy, podobne ako to raz už urobil Hannibal, dostať do Talianska, aby tak poskytol vlastnému bratovi morálnu, ale aj fyzickú podporu. Hasdrubalove vojsko malo asi 30.000 mužov. Hannibal zatiaľ postupoval z Bruttia oproti svojmu bratovi. Neďaleko Kann čakal na príchod svojho brata, avšak Rimania urobili všetko preto, aby sa bratia už nikdy nestretli. Rimania, vedomí sa slabnúcej Hannibalovej armáde sa takticky začali sústrediť na Hasdrubala, voči ktorému postavili omnoho silnejšie vojenské jednotky. Na rieke Metauru, roku 207 p.n.l. Hasdrubal sa ocitol v blízkosti vojska, ktoré bolo vedené konzulmi Gaiom Klaudiom Neronom a Markom Liviom Salinatorom. Hasdrubal sa snažil boju vyhnúť, ale márna bola jeho snaha. Rimania si bitku vynútili a sám Hasdrubal bol v boji zabitý. Niekoľkých vojakov prepustili, aby rozšírili túto zvesť a aby nik o tejto realite nepochyboval, Rimania hodili Hasdrubalovú hlavu do Hannibalovho tábora. V svetle nočných lámp Hannibal zbadal hlavu svojho brata Hasdrubala, tvár v hrôze znetvorenú, plnú škrabancov a jaziev, zakrvavenú, modrú, s vyčnievajúcou miechou tam, kde ju preťali. V hlave svojho brata Hannibal videl osud Kartága. Taliansko sa s konečnou platnosťou ubránilo púnskej invázii a Hannibal musel pripravovať seba, ale aj svojich vojakov na myšlienku eventuálneho odchodu z krajiny.

... hore ...

Rozhodujúce boje...

Južná časť Talianska sa stala pre Rimanov druhoradou záležitosťou. Začali sústrediť svoju pozornosť na severo-africké územia. Ako veliteľ pre vojenské ťaženie do Afriky bol zvolený nik iný ako schopný Publius Kornelius Scipio, ktorý bol roku 206 p.n.l. povolaný späť do Ríma zo Španielska a bol zvolený za konzula na rok 205 p.n.l.
Hannibalovi sa snažil pomôcť ešte jeho druhý brat Mago, ktorý z vojskom skladajúcim sa z 5.000 pešiakov, 800 jazdcov a 7 bojových slonov nedokázal vážne ohroziť rímske pozície v Taliansku. Nič na veci nezmenila ani tá skutočnosť, že mohutný konvoj 100 lodí zamieril z Kartágo do Južného Talianska, aby dodal kartáginskej armáde nové sily. Avšak transport nedosiahol svoj cieľ, pretože správca Sardínie, Gnaeus Oktavius zaútočil na tieto lode, ktoré plávali bez potrebnej vojenskej ochrany a tak veľa z nich nezostalo. Asi len 1/5 ľodí sa zachránila a vrátila sa do materského prístavu.
V roku 205 p.n.l., teda v tú dobu, keď do Talianska vtrhol Mago, odplával Scipio s 30 loďmi a 7.000 mužmina Sicíliu. V Syrakusách rozšíril počet svojich lodí a aj mužstvo, doplnil zásoby a podnikol prvé akcie proti africkej pevnine. Rímska armáda dosiahla africkú pevninu niekde v oblasti Krásneho, či Apollonového mysu, v blízkosti Utiky. Scipio preto začal obliehať Utiku a krok za krokom rozširoval a upevňoval svoje pozície na severoafrickom území. Bola však zrejmé, že Scipio neplánuje v najbližšej dobe zaútočiť na Kartágo. Túto situáciu využil numidský kráľ Syfax, ktorý stál na čele mocného kráľovstva a tentokrát sa postavil na stranu Kartága. jeho trvalým oponentom bol Masinissa, ktorý bol pôvodne na strane Kartága, ale neskôr prešiel na stranu Ríma. V osobe tohoto muža našli Rimania najlepšieho spojenca, akého si mohli želať. Vzájomné rozdielne názory vyústili do vzájomného boja, výsledkom ktorého bolo víťazstvo Masinissa. Syfakov pád tak bol prvou ranou pre Kartágincov. V Kartágu vznikla snaha o uzavretie mieru, boli ochotní dokonca akceptovať aj podmienky, ktoré boli stanovené Scipiom. Kartágo mal vydať všetkých zajatcov, aby poskytli všetky svoje vojenské lode Rimanom a ponechali si ich len 20. Okrem toho mali Rímu poskytnúť stanovené množstvo obilia a určitú sumu peňazí. Nakoniec Kartáginci nepochodili ani tým, že tieto podmienky akceptovali, lebo ľudu rímskemu sa zdali byť stanovené podmienky kapitulácie príliš mäkké.
V tomto čase Hannibal sa musel len prizerať na porážku svojho brata Maga v roku 203 p.n.l. Mago nakoniec vypočul aj príkaz zaslaný z Kartága a ihneď sa vrátil so zbytkom armády do vlasti. Tak musel spraviť aj Hannibal. Odchod z Talianska bol jednou z najťažších chvíľ v jeho živote. Hannibal sa obával, aké prijatie ho v Kartágu bude čakať, no nakoniec mohol byť spokojný. Nadšenie v Kartágu s príchodom Hannibala bolo veľké a to až do takej miery, že Kartáginci sa uchýlili k neuváženému kroku, keď hoci bolo vyhlásené prímerie medzi Rímom a Kartágom začali napádať rímske zásobovacie lode. Scipio preto poslal do Kartága vyslancov, ktorý mal zvestovať Kartágincom, že rímsky senát akceptoval navrhnuté mierové podmienky. Zdalo sa, že to zapôsobilo, ale pri návrate vyslancov domov, tí boli prepadnutí kartáginskými lodmi a veľmi ťažko, ale predsa, sa im podarilo nakoniec újsť z nerovného boja. Scipio sa odhodlal s Kartágom definitívne skoncovať. Namiesto vyjednávania sa do popredia dostali opäť zbrane. Scipio tak pustošil kartáginské územie a Rimania sa pozvolna dostávali do afrického vnútrozemia. V roku 202 p.n.l. dosiahla armáda Scipia mesto Zama, ležiace asi 100 km juhozápadne od Kartága, kde narazil na oddiely Hannibala. Scipio a Hannibal, dvaja najväčší vojvodci tak boli pripravení na rozhodujúci boj. Priebeh boja spočiatku nasvedčoval miernej prevahe Kartágincov, ale Misinissovým vystúpením bolo nebezpečenstvo kartáginského víťazstva zažehnané. Za pomoci nového numideského panovníka tento boj Scipio vyhral. Paradoxne, sám Hannibal, ktorý celý svoj život zasvetil vojne voči Rímu, musel presadzovať mierové podmienky, navrhnuté a stanovené Scipiom. Roku 201 p.n.l. bol mier konečne uzavretý. Výsledok druhej púnskej vojny bol zrejmý, skončil porážkou Kartága a víťazstvom novej a silnej mocnosti, víťazstvom Ríma. Mierová zmluva obmedzila vplyv Kartága len na Afriku, hoci dokonca aj v samotnej Afrike mohli Kartáginci bojovať len s predbežným súhlasom Rimanov. Kartágo muselo ročne odvádzať až 200 talentov striebra po dobu 50 rokov do rímskej pokladnice. Kartáginci museli vrátiť aj územia, ktoré patrilo Masinissovi. Scipio bol hrdina, Scipio bol oslavovaný. Ako prvému z Rimanov mu bol udelený aj čestný titul, Afrikanus, Africký.
Uzavretím mieru nebolo Hannibalové postavenie formálne dotknuté. Rimania sa neodvážili požiadať o jeho vydanie, a to možno aj preto, že nepredpokladali, že by sa v krátkej dobe Kartágo zmohlo natoľko, že by sa mohlo stať nebezpečné.
Hannibal po návrate domov čoskoro rozpoznal domáce pomery. Nezastieral svoj odmietavý postoj k aristokracii, ktorá bola podľa neho zodpovedná za tento nepriaznivý výsledok vojny. Začal sa tak orientovať na bežný ľud. Dôsledkom opätovného rastu vplyvu Hannibala bol fakt, že Kartáginci mu aj naďalej ponechali vojenské velenie. To však bolo tŕňom v oku Rimanov a keď Kartáginci roku 200 p.n.l. prišli do Ríma žiadať o vrátenie rukojemníkov, občanov Kartága, Rimania túto možnosť pripustili, avšak len za podmienky, že Hannibal už nebude rozhodovať o kartáginskej armáde. Po tomto incidente bol Hannibal zbavený svojej funkcie. Jeho popularita však v rodnej krajine vzrástla, a to až do takej miery, že v roku 196 p.n.l. bol zvolený za Sufeta a postavil sa tak úplne legálne na čelo kartáginského štátu.
Videl, že hlavný problém kartáginského hospodárstva bol v tom, ako získať potrebný finančný obnos na platenie vojenského odškodného Rímu, ktoré bolo skutočne vysoké. Zaviedol preto niektoré nové dane, siahol do konca aj do vlastný súkromných pokladní. Týmto spôsobom sa mu podarilo nečakane rýchlo vyriešiť hospodárske ťažkosti krajiny. Zlepšienie situácie bolo také výrazné, že čoskoro mohol upustiť do mimoriadnych opatrení.
Úspechy, ktoré Hannibal dosiahol vyvolali len rast nenávisti u jeho oponentov, ktorá dosiahla až takú výšku, že roku 195 p.n.l. podali na Hannibala sťažnosť v samotnom Ríme. Rimania sa tak chopili situácie, začali konať. Verili totiž, že sa im konečne podarí zbaviť svojho večného protivníka, Hannibala. Rimania vyslali do Kartága komisiu, ktorá mala dohliadnuť na plnenie mierovej zmluvy, ktorej súčasťou bolo aj riešenie hraničných sporov medzi Kartágom a numidským kráľovstvom. Hannibal čoskoro pochopil skutočný stav vecí, pochopil o čo tu vlastne ide. Skôr ako sa Rimania s kartáginskou aristokraciou dohovorili ako zničiť Hannibala, ten opustil roku 195 p.n.l. svoje rodné Kartágo. Rimania, ktorí sa radovali, že teraz im už Hannibal neunikne, museli sa vrátiť domov s prázdnymi rukami.

... hore ...

Útek z Kartága...


V úplnej tajnosti, na úteku, si Hannibal vybudoval v blízkosti prímorského mesta Thapsu svoje menšie sídlo, kde mal uložené celé svoje bohatstvo. V blízkosti prístavu mal Hannibal pre istotu skrytú loď aj s potrebným počtom veslárov, keby sa ukázalo, že mu nezostáva nič iné ako útek. Hannibal mal rozvážne určený aj cieľ svojej plavby, ktorý zvolil na základe pozorovania zahraničnej politickej situácie. Vedel, že Macedónia nie je tým vhodným miestom, pretože roku 197 p.n.l. bol porazení Filip V. v bitke pri thessalskom meste Kynoskefal. Macedónsky kráľ bol nútený akceptovať podmienky, ktoré mu nadiktoval jeho premožiteľ Titus Quintius Flamininus. Vedel však aj to, že na východe rastie ďalšia silná mocnosť. Na jej čele stál Antiochos III., kráľ vládnuci v Sýrii. Expanzívna politika protirímsky zmýšlajúceho Antiocha Sýrskeho bola práve to, čo Hannibal potreboval. Hannibal si bol vedomý toho, že bojové stretnutie medzi Sýriou a Rímom je len otázka času. Hannibal vedel, že nájde svoju bezpečnosť na Antiochovom dvore a že bude mať aj možnosť aktívne bojovať proti Rímanom.
Tak nakoniec Hannibal opustil rodné Kartágo a tento útek sa mu skutočne poradil. Kartáginci na druhý deň márne čakali, kedy sa Hannibal objaví. Ten už bol totiž na ceste do Sýrii, ďaleko od afrických brehov. Nakoniec sa stretol s kráľom Antiochom III., ktorý ho vítal ako výraznú posilu, ktorá mu pomôže zvíťaziť nad Rímom.
Hannibal sýrskemu kráľovi navrhol, aby mu bola pridelená armáda v počte 10.000 pešiakov, 1.000 jazdcov a 100 lodí, ktorá by sa spolu s ním vybrala do samotného Talianska. Jeho príchod mal byť súčasne signálom k mohutným protirímskym vzburám v Španielsku a aj v samotnom Kartágu. V počiatku bol Antiochos týmto plánom nadšený. Čoskoro sa však ukázalo, že Hannibalov predpoklad o silnom protirímskom hnutí v Španielsku a ani v Kartágu mal nereálny podklad. Kartáginci sa necítili stále dostatočne silní, aby vedeli vstúpiť do ďalšieho otvoreného boja s Rímom. Dokonca Hannibal roku 193 p.n.l. sám priplával do Kartága, aby podnietil vzburu proti Rímu. Tento pokus, ak k nemu vôbec došlo, skončil neúspešne.
Nasledujúce obdobie je dosť nejasné. V roku 193 p.n.l. došlo na Antiochovom dvore v Efeze k stretnutie medzi Antiochom a rímskymi vyslancami, medzi ktorými bol dokonca aj sám Scipio. Z rímskej strany tu bola snaha o riešenie nastávajúceho konfliktu. Proti očakávaniu sa s vyslancami stretával sám Hannibal a to tak často, že to vzbudzovalo až údiv u samotného Antiocha, ktorý sa začal Hannibala strániť. Hannibal prirodzene postrehol neočakávanú zmenu v správaní Sýrskeho kráľa a aby sa ospravedlnil, pripomenul mu svoju prísahu o zničení Ríma, ktorú kedysi dal svojmu otcovi. Zdá sa, že Antiochos bol týmto vysvetlením uspokojený, avšak jeho nedôvera voči Hannibalovi sa predsa len čiastočne zachovala. Antiochos už rozhodoval samostatne a nenechal sa už viac ovplyvňovať Hannibalom.
Roku 192 p.n.l. zaútočil Antiochos na Grécko a dal tak podnet k otvorenej vojne medzi Rímom a Sýriou. Hannibal mal inú predstavu a stratégii a taktike boja, ale nasledujúce udalosti boja už nemohol nijako ovplyvniť. Ukázalo sa, že Hannibalove varovanie malo reálny základ a tak nádej Sýrie na víťazstvo bola menšia a menšia. V bojových akciách využil Antiochos Hannibala prazvláštnym spôsobom, pretože bol poverený velením loďstvu, ktoré sa skladalo z 37 lodí. Mal sa doplaviť do Egejského mora, aby podporil sýrsku flotilu, ktorá operovala v tamojších vodách. Keď sa roku 190 p.n.l. Hannibal vydal na cestu so svojimi loďami, bol porazený rhodskou flotilou, ktorá bojovala na rímskej strane. Predsa len, Hannibal bol skúsený veliteľ peších jednotiek, nie námorných. V tom istom roku utrpel rozhodujúcu porážku v Thrákii sám Antiochos. Porážkou Sýrie sa sila Rímskej ríše ešte zvýšila a bolo úplne jasné, kto sa stal pánom sveta.
Sýria zostala nezávislá, ale musela akceptovať mierové podmienky stanovené Rímom. V nich bola aj požiadavka, aby bol Hannibal vydaný do rímskych rúk. Tu sa však prejavila veľkorysá povaha sýrskeho kráľa, pretože varoval Hannibala predčasne o tejto požiadavke. Hannibal tak bez váhania opustil Sýriu a hľadal si pre seba nové útočište.

... hore ...

Posledné roky života...

Po odchode zo Sýrie sa Hannibal uchýlil do starého slávneho mesta Gortyny či Knossosu na ostrove Kréta. Pobudol tu iba krátku dobu, čo však stačilo na to, aby jeho bohatstvo, ktoré neustále nosil so sebou, vzbudilo nežiadúcu pozornosť. Rimania však nedopriali Hannibalovi kľud, a tak Hannibal ešte pred uzatvorením mierovej zmluvy medzi Rímom a Antiochom Krétu opustil.
Je pravdepodobné, že krátky čas následne žil v Arménsku, na dvore kráľa Artaxia, ktorý bol príbuzný kráľa Antiochosa. Vystaval pre neho dokonca mesto Artaxiatu.
Avšak posledné útočisko mu poskytol Prusias, kráľ v maloázijskej Bithýnii. Medzi týmto kráľovstvom a susedným pergamským kráľovstvom, na čele ktorého stál Eumenes podporovaný Rimanmi, vládli nepriateľské vzťahy. Prusias sa obával, že sám bude napadnutý nielen kráľom Eumenesom, ale aj Rimanmi, preto prítomnosť Hannibala ho ukľudňovala.
Hannibal Prusia skutočne nesklamal, pomáhal mu vyzbrojovať armádu, dával mu mnohé cenné rady pre eventuálne boje s Rimanmi. Pokúšal sa získať pre Bithániu aj nových spojencov. Keď sa zdalo, že vojenský konflikt bude reálny, Prusias podobne ako Antiochos zveril Hannibalovi námorné vojenské loďstvo. Hannibal sa vydal do boja, ktorý sa naplno rozvinul v Marmarskom mori s pergamskou flotilou, ktorej velil sám Eumenes. Bitka mala dramatický spád a Hannibal tu naposledy vo svojom živote rozvinul svoje vynikajúce vojenské schopnosti. Chcel totiž zaútočiť priamo na tú loď, na ktorej sa nachádzal Eumenes. Jeho likvidácia by mohla v rýchlej dobe ukončiť tento boj. Aby to mohol spraviť, musel zistiť, na ktorej lodi sa vlastne jeho protivník zdržuje. Keď sa teda schyľovalo k bitke, Hannibal vyslal posla na malom rýchlom člne k lodiam nepriateľov. Posol tvrdil, že má list, ktorý je určený pre Eumenesa. Pergamskí námornici nič netušili a v predstave, že posol prináša mierovú zmluvu, ukázali mu ochotne Eumenovu loď. Dopis, ktorý bol Eumenovi doručený, obsahoval len bezvýznamné údaje a zosmiešňovanie pergamského vládcu.
Hannibalovi sa skutočne podarilo zahnať Eumena na útek. Keď sa priblížili súperové lode k Hannibalovi, ten dal príkaz, aby začali hádzať hlinené nádoby na lode nepriateľov. Tí sa najskôr len smiali, ale smiech ich čoskoro prešiel. Z rozbitých nádob začali vyliezať jedovatý hadi, proti ktorým boli lodné posádky v podstate bezobranné.
Roku 184 p.n.l. však došlo medzi Prusiom a Eumenom k novému meraniu síl, tentokrát na súši. Nie je jasné, do akej miery sa Hannibal podieľal na tomto boji, ktorý však skončil Prusiovou porážkou. Nasledujúci rok prišlo do Malej Ázie rímske posolstvo, ktoré malo urovnať konflikt medzi obidvomi vladármi. Doručiteľom posolstva bol popredný rímsky veliteľ a politik, Titus Quinklius Flaminimus. Flaminimus sa okrem politických otázok zaujímal aj o Hannibala, keďže sa dozvedel, že Hannibal sa zdržuje na Prusiovom dvore. Tak vznikla požiadavka Ríma, aby im Prusius vydal Hannibala. Podľa niektorých bádateľov bol Prusius ochotný Hannibala vydať, ale len za predpokladu, že pritom nevyjde najavo jeho vlastná zrada. Iní konštatujú, že sa pre Hannibala snažil vykúpiť milosť a podľa iných názorov sa sám pričinil o Hannibalovú smrť.
Posledné okamžiky svojho života strávil Hannibal na svojom panstve, ktoré mu kedysi daroval sám Prusias. Toto panstva Hannibal premenil na ťažko dostupnú pevnosť. Vybudoval tu množstvo tajných chodieb smerujúcich na rôzne strany, aby v prípade potreby mohol Rimanom uniknúť. Tentokrát však boli Rimania rýchlejší. Rimania obstúpili budovu a jej okolie a keďže Hannibala už dobre poznali, dali si pozor aj na existujúce únikové chodby. Hannibal sa čoskoro dozvedel, že Rimania hliadkujú aj v jeho tajných chodbách a tak nakoniec zvolil posledný prostriedok, ktorý mu ešte zostal. Jed alebo ostrá dýka vrazená do hrdla? Jedna z týchto možností otvorila tentokrát Hannibalovi cestu z rímskeho obkľúčenia.
Smrť ukončila život štvanca, v ktorého sa premenil jeden z najväčších bojovníkov všetkých dôb. V dobe, keď Hannibal zomieral, bol boj o svetovládu rozhodnutý. Mocnosťou sveta sa stal Rím.
Od roku 183 p.n.l., kedy Hannibal zomrel, vedie priamo línia ku tretej púnskej vojne (149-146 p.n.l.), ktorá skončila definitívnym víťazstvom Rímanov, ktorí Kartágo zrovnali so zemou...

 
PERFECTO
Na začiatok stránky
Intro Fakty Zápisník Fotografie Sprievodca Odkazy Kontakt Ceny Hannibal Sprievodca Rady Mapy